VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (ďalej len „VOP“) ONLINE SLUŽBY DOBROMAT

To, čo je v tomto a v nasledujúcich modrých poliach, poskytuje krátke vysvetlenie obchodných podmienok a nie je právne záväzné.

Základné pojmy

Dobromat (ďalej aj ako „Služba Dobromat“ alebo iba „Služba“) – je online služba, ktorej základným cieľom je zabezpečovanie a poskytovanie Podpory pre Združenia z finančných prostriedkov získaných z Nákupov Podporovateľov v Obchodoch a ktorá je prístupná prostredníctvom internetovej stránky http://dobromat.sk, http://dobromat.cz a Rozšírenia do prehliadača.

Rozšírenie do prehliadača (ďalej len „Rozšírenie“) je softvérový komponent, ktorý si Návštevník môže nainštalovať do svojho zariadenia cez internetové stránky http://dobromat.sk, http://dobromat.cz a ktorý pridáva do zvoleného webového prehliadača nové špecifické funkcie, ktoré štandardne webový prehliadač neobsahuje, pričom informácie o jednotlivých výhodách využívania Rozšírenia a jeho funkciách, sú zverejnené v Dobromate.

Presmerovanie z Dobromatu do Obchodu (alebo len „Presmerovanie“)je presmerovanie Návštevníka službou Dobromat (internetovými stránkami http://dobromat.sk, http://dobromat.cz alebo použitím Rozšírenia) na internetové stránky Obchodu. Toto presmerovanie je súčasťou technického riešenia, ktoré zabezpečuje získanie Podpory pre Združenie z Nákupu Podporovateľa v Obchode.

Podpora – je finančný príspevok (dar) od Podporovateľa v prospech konkrétneho Združenia, určený na financovanie jeho aktivít a činností, ktorý môže Združenie použiť v súlade s jeho základnými dokumentami a príslušnými právnymi predpismi.

PrevádzkovateľDobromatu je obchodná spoločnosť orchIDEAS, s.r.o., so sídlom Spätná cesta 4443/6B, 841 10 Bratislava, IČO: 45452407, DIČ: 2022995711, IČ DPH: SK2022995711, Bankové spojenie: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK03 8330 0000 0027 0099 9571, BIC: FIOZSKBA, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I odd. Sro, vložka číslo 63947/B, e-mail: info@dobromat.sk, tel. číslo: +421 903 103 906

Združenieje nepodnikateľský subjekt – mimovládna organizácia (nezisková organizácia, občianske združenie, nadácia, .....), registrovaný na území Slovenskej republiky, ktorému bolo Štatistickým úradom Slovenskej republiky pridelené platné identifikačné číslo a v prospech ktorého vyvíja Prevádzkovateľ činnosť smerujúcu k zabezpečeniu a vyplateniu Podpory.

Konto – sekcia internetovej stránky http://dobromat.sk a http://dobromat.cz prístupná po prihlásení Združenia, Návštevníka alebo Podporovateľa, určená na poskytnutie prehľadu získanej/poskytnutej Podpory pre Združenie.

Obchodje podnikateľský subjekt vykonávajúci podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky, ktorý vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť, prostredníctvom internetového obchodu alebo iného obdobného systému umožňujúceho uzatváranie zmlúv na diaľku, ponúka tretím osobám svoje výrobky, tovar či služby, osobne alebo prostredníctvom tretej splnomocnenej osoby prejavil záujem zapojiť sa do Služby Dobromat a s ktorým má Prevádzkovateľ za týmto účelom uzavretú osobitnú zmluvu.

Nákupje realizovaná a uhradená objednávka výrobku, tovaru alebo služby, či iného plnenia Obchodu v prospech Podporovateľa, z titulu uzatvorenia zmluvy na diaľku medzi Podporovateľom a Obchodom prostredníctvom internetových stránok Obchodu, na ktoré bol Podporovateľ Presmerovaný.

Podporovateľje právnická alebo fyzická osoba plne spôsobilá k právnym úkonom, ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutia vykoná v Obchode Nákup, pred ktorým, využijúc Službu Dobromat, označila príslušné Združenie ako príjemcu Podpory z hodnoty jej Nákupu.

Návštevníkje právnická alebo fyzická osoba plne spôsobilá k právnym úkonom, ktorá navštívi internetovú stránku Dobromatu a/alebo ktorá má vo svojom zariadení nainštalované Rozšírenie, a to aj bez toho, aby sa zaregistrovala, či realizovala Nákup.

Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorá poskytne Prevádzkovateľovi jej osobné údaje podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. Návštevník, Podporovateľ, ako aj kontaktná osoba za Združenie a Obchod alebo za Návštevníka a Podporovateľa, ktorý je právnickou osobou.

Spotrebiteľje fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Cookiessú malé textové súbory, ktoré webový prehliadač obdrží od webového servera pri návšteve stránky a uloží si ich. Pri každej ďalšej návšteve toho istého servera potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru, čím sa zabezpečuje zjednodušenie a skvalitnenie využívania Dobromatu a vylepšenie služieb Prevádzkovateľa. Cookies sú nevyhnutné aj na správne fungovanie Dobromatu.

Orgán dozoruPrevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 820 07 Bratislava.

 

1. Úvodné ustanovenia

V skratke: Používaním Dobromatu súhlasíte s týmito VOP. Dobromat slúži na to, aby vďaka spolupráci s obchodmi, pomáhal združeniam získavať financie na ich činnosť.

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú:
  • základné pravidlá fungovania služby Dobromat,
  • vzájomné práva a povinnosti najmä medzi Prevádzkovateľom, Združením, Obchodom, Podporovateľom a Návštevníkom, súvisiace s používaním služby Dobromat,
  • základné podmienky zabezpečovania, poskytovania a vyplácania Podpory v prospech Združení.
 2. Využívať služby Dobromatu sú oprávnené výlučne:
  • Združenia, ktoré pravdivo a úplne vyplnili Žiadosť o registráciu Združenia a ktorých Žiadosť o registráciu Združenia bola Prevádzkovateľom akceptovaná a ich Konto v Dobromate aktivované a ktoré bezvýhradne súhlasia s týmito VOP,
  • Obchody, ktoré majú s Prevádzkovateľom uzatvorené osobitné zmluvné vzťahy o spolupráci na službe Dobromat,
  • Podporovatelia a Návštevníci, plne spôsobilí k právnym úkonom, ktorí bezvýhradne súhlasia s týmito VOP.
 3. Tieto VOP upravujú vzájomné vzťahy všeobecne a nediskriminačne, rešpektujúc rovnaké zaobchádzanie so všetkými osobami, zúčastňujúcimi sa na službe Dobromat, vrátane práv Spotrebiteľov. Prevádzkovateľ všetkých používateľov výslovne upozorňuje, že využívaním služieb Dobromatu nedochádza k uzatváraniu tzv. spotrebiteľských zmlúv na diaľku podľa zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 4. Používaním Dobromatu vyjadruje príslušný subjekt bezvýhradný súhlas s týmito VOP. Akceptovaním týchto VOP vyjadruje príslušný subjekt súhlas s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pre uzatvorenie zmlúv, pre vykonanie ich zmien a ukončenia, ako aj pri akejkoľvek komunikácii s Prevádzkovateľom.
 5. Prevádzkovateľ v rámci služby Dobromat vyvíja najmä činnosť smerujúcu k zabezpečovaniu Podpory v prospech Združení, a to vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť.
 6. Za účelom zabezpečovania Podpory v prospech Združení Prevádzkovateľ vstupuje do zmluvných vzťahov s Obchodmi (resp. subjektmi oprávnenými konať v mene Obchodov), pričom dojednanie obsahu a podmienok vzájomnej spolupráce, smerujúcej k zabezpečeniu Podpory v prospech Združení, je vo výlučnej kompetencii Prevádzkovateľa a Obchodu (resp. subjektu konajúceho v mene Obchodu).
 7. V súlade s podmienkami dojednanými medzi Prevádzkovateľom a Obchodom vypláca Obchod Prevádzkovateľovi dojednanú časť z ceny Nákupu (ktorej súčasťou je Podpora), realizovaného priamo cez e-shop (internetovú stránku) Obchodu po Presmerovaní Návštevníka z Dobromatu.

2. Právne vzťahy so Združeniami

2.1. Registrácia Združení

V skratke: Združenie, ktoré chce cez Dobromat získavať financie sa musí zaregistrovať. Registrácia a využívanie Dobromatu sú bezplatné. O povolení, prípadne zrušení, registrácie rozhoduje prevádzkovateľ.

 1. Združenie, ktoré má záujem o spoluprácu s Prevádzkovateľom, je povinné úplne, správne a pravdivo vyplniť registračný formulár, ktorý predstavuje Žiadosť o registráciu Združenia v službe Dobromat. Povinné polia registračného formulára sú graficky označené. Pri registrácii Združenia a následnom využívaní služieb Dobromatu je zakázané používať jednorazové e-mailové adresy založené len za týmto účelom.
 2. Podmienkou registrácie Združenia je, aby Združenie bolo výlučným vlastníkom bankového účtu v peňažnom ústave pôsobiacom na území Slovenskej republiky. Túto skutočnosť je Združenie povinné v prípade žiadosti Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu kedykoľvek hodnoverne preukázať.
 3. Na registráciu v Dobromate a spoluprácu s Prevádzkovateľom nemajú Združenia právny nárok. Využívanie funkcií Dobromatu a Registrácia v Dobromate sú bezplatné. Registrácia v Dobromate a využívanie jeho výhod podlieha predchádzajúcemu schváleniu Prevádzkovateľa, pričom je vo výlučnej kompetencii Prevádzkovateľa rozhodnúť, či Žiadosti o registráciu Združenia vyhovie alebo nie. Odmietnutie registrácie Združenia nemusí Prevádzkovateľ Združeniu nijako odôvodňovať. Po odsúhlasení Žiadosti o registráciu Združenia Prevádzkovateľom bude Združenie zobrazené v službe Dobromat a Návštevník ho bude môcť zvoliť ako adresáta Podpory.
 4. Po spracovaní Žiadosti o registráciu Združenia Prevádzkovateľom bude Združeniu na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii doručená e-mailová správa, ktorá bude obsahovať aktivačný odkaz. Združenie kliknutím na odkaz aktivuje svoje Konto v Dobromate. Ak Združenie neklikne na odkaz do 7 dní od odsúhlasenia registrácie, Konto Združenia nebude aktivované. V takomto prípade však môže Združenie požiadať o aktiváciu Konta aj opakovane, pričom Prevádzkovateľ zašle Združeniu aktivačný odkaz znova.
 5. Vyplniť a odoslať Žiadosť o registráciu Združenia a aktivovať Konto Združenia v Dobromate môže jedine osoba spôsobilá na právne úkony a oprávnená konať v mene Združenia. Prevádzkovateľovi nevzniká povinnosť overovať totožnosť osoby, registrujúcej Združenie ani jej oprávnenie konať v mene Združenia. Akonáhle Združenie zistí, že došlo k jeho neoprávnenej registrácii v Dobromate, túto skutočnosť okamžite písomne oznámi Prevádzkovateľovi a dodatočne schváli svoju registráciu alebo Prevádzkovateľa požiada o zrušenie registrácie, ktorej žiadosti Prevádzkovateľ bezodkladne vyhovie. Osoba konajúca v mene Združenia je na požiadanie Prevádzkovateľa povinná hodnoverne preukázať oprávnenie konať v mene Združenia.
 6. Vyplnením a odoslaním Žiadosti o registráciu Združenia Združenie potvrdzuje, že sa s týmito VOP dôkladne oboznámilo, ich obsahu porozumelo a bezvýhradne s týmito VOP súhlasí. Pokiaľ Žiadosť o registráciu Združenia bude obsahovať aj osobné údaje kontaktnej osoby za Združenie, táto osoba zároveň udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.
 7. Po úspešnej aktivácii Konta bude mať Združenie prístup k svojmu Kontu, prostredníctvom ktorého si môže kontrolovať výšku jemu určenej Podpory od Podporovateľov z jednotlivých Nákupov. Informácia o prepojení Združenia s konkrétnym Nákupom a konkrétnej výške Podpory z tohto Nákupu bude zaevidovaná v Konte Združenia po realizácii Nákupu a po spracovaní obdržaných informácií o Nákupe od Obchodu.
 8. Každé Združenie sa registruje iba raz, duplicitné registrácie sú automaticky zamietané. Združenie sa bude do svojho Konta prihlasovať pomocou svojich prihlasovacích údajov, ktoré pri registrácii zadá.
 9. V prípade zmeny ktoréhokoľvek z údajov, uvedených v Žiadosti o registráciu Združenia je Združenie povinné ich bezodkladne aktualizovať vykonaním zmien, a to priamo po prihlásení vo vlastnom Konte. V prípade, ak nie je možné aktualizovať niektoré údaje priamo v Konte Združenia, bezodkladne oznámi Združenie príslušné zmeny Prevádzkovateľovi e-mailom na adresu info@dobromat.sk, ktorý príslušné zmeny vo svojom systéme zaeviduje.
 10. Združenie si je vedomé, že správnosť, pravdivosť, úplnosť a aktuálnosť údajov poskytnutých Združením má vplyv na riadny výkon práv a povinností súvisiacich s realizovaním služby Dobromat.
 11. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť registráciu Združenia a vymazať Združenie zo Zoznamu podporovaných Združení. O tomto kroku je Prevádzkovateľ povinný Združenie informovať zaslaním e-mailu najneskôr súčasne so zrušením registrácie Združenia.
 12. Prevádzkovateľ Združenie zo Zoznamu podporovaných Združení vymaže vždy v prípade, ak zistí, že Združenie nespĺňa podmienky pre jeho registráciu alebo je na to iný vážny dôvod. Posúdenie vážnosti dôvodu pre zrušenie registrácie Združenia je vo výlučnej kompetencii Prevádzkovateľa.
 13. Združenie má právo kedykoľvek požiadať o zrušenie jeho registrácie v Dobromate. Prevádzkovateľ je povinný žiadosti Združenia o zrušenie jeho registrácie bezodkladne vyhovieť a vymazať Združenie zo zoznamu podporovaných Združení.

2.2. Podpora pre Združenia

V skratke: Podpora sa počíta z ceny tovaru/služby bez DPH a ďalších platieb naviac. Výška podpory je známa pred uskutočnením nákupu. Združenie môže u prevádzkovateľa reklamovať nesprávne určenú podporu. O vyplatenie podpory treba požiadať. Podpora sa vypláca po dosiahnutí minimálnej sumy, ktorá je 50 € v mesiacoch január, apríl, júl, október na účet združenia. Nevyplatená podpora sa prenáša do ďalšieho obdobia. Podpora sa vypláca iba ak ju obchod prevádzkovateľovi vyplatil. Ak obchod požiada prevádzkovateľa o vrátenie už neoprávnene vyplatenej podpory, je ju združenie povinne vrátiť.

 1. Výška Podpory, ktorú Podporovateľom označené Združenie z každého zrealizovaného Nákupu získa a ktorú sa Prevádzkovateľ Združeniu zaväzuje vyplatiť, je uvedená pred Presmerovaním Návštevníka a pri jednotlivých Obchodoch na internetových stránkach Dobromatu. Rozhodnutie o výške Podpory je vo výlučnej kompetencii Prevádzkovateľa, pričom výška Podpory môže byť určená pevnou sumou, stanovením príslušného % z Nákupu alebo rozpätím z ceny Nákupu (napr. 1,5% - 3%). V prípade stanovenia výšky Podpory rozpätím, závisí určenie konkrétnej výšky pri zachovaní daného rozpätia od konkrétneho výrobku, tovaru alebo služby, pre ktorý je na základe dohody medzi Prevádzkovateľom a Obchodom stanovená určitá výška, čo Združenie berie na vedomie a plne s tým súhlasí.
 2. Základom pre výpočet výšky Podpory je Podporovateľom uhradená cena za Nákup po odpočítaní príslušnej DPH, ceny za dopravu, balenie, poistenie a prípadne aj ďalších naviac platieb, pripočítaných k základnej cene výrobku, tovaru alebo služby, ako aj po odpočítaní vernostných kreditov, zľavových kupónov alebo iných obdobných cenových úľav.
 3. Na základe informácií, ktoré budú Združeniu prístupné v jeho Konte, môže Združenie verifikovať, či Podpora z konkrétneho Nákupu, zodpovedá uvedenej výške Podpory pri Obchode, v ktorom bol Nákup zrealizovaný. Informácia o konkrétnej Podpore bude zaevidovaná v Konte Združenia po realizácii príslušného Nákupu a po spracovaní obdržaných informácií o Nákupe od Obchodu, pričom za istých okolností bude obsahovať aj meno, resp. názov Podporovateľa, ktorý Združenie pred svojím Nákupom označil. Identifikácia Podporovateľa bude možná iba v prípade, ak s tým Podporovateľ súhlasil a ak bol Podporovateľ bezprostredne pred Nákupom prihlásený do svojho Konta. Ak Podporovateľ nemá vytvorené vlastné Konto alebo ak do svojho Konta prihlásený nebol alebo nesúhlasil so zverejnením jeho mena, Podpora bude v prehľade vedená ako anonymná.
 4. O vyplatenie Podpory musí Združenie Prevádzkovateľa písomne požiadať. Žiadosť o vyplatenie Podpory môže zaslať Združenie Prevádzkovateľovi výlučne e-mailovou správou na adresu info@dobromat.sk. Podporu v prospech Združení vypláca Prevádzkovateľ spravidla v priebehu mesiacov január, apríl, júl a október príslušného kalendárneho roka.
 5. Podpora môže byť Združeniu vyplatená iba na účet, ktorého výlučným vlastníkom je Združenie. Združenie si je vedomé skutočnosti, že základným predpokladom možnosti vyplatenia Podpory v prospech Združenia je správne vyplnenie údajov potrebných k bezhotovostnému prevodu Podpory na bankový účet Združenia.
 6. Výplata Podpory sa vykonáva výhradne formou bezhotovostného prevodu v prospech tuzemského bankového účtu. Podpora sa vypláca Združeniu v mene EURO.
 7. Podporu určenú pre Združenie sa Prevádzkovateľ zaväzuje vyplatiť tomuto Združeniu spravidla do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí sledovaného kalendárneho štvrťroka po tom, čo o vyplatenie Podpory Združenie Prevádzkovateľa požiada, avšak iba v prípade, ak táto suma v sledovanom období kalendárneho štvrťroka presiahne 50 EUR.
 8. Pokiaľ celková hodnota Podpory v prospech Združenia ku koncu kalendárneho štvrťroka nepresiahne sumu 50 EUR, Prevádzkovateľovi nevzniká povinnosť ju Združeniu za príslušný kalendárny štvrťrok vyplatiť. V takomto prípade sa Podpora nepresahujúca sumu 50 EUR prenáša v celej výške do nasledujúceho kalendárneho štvrťroka, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ však môže na základe vlastného uváženia vyplatiť Združeniu jednorazovo aj nižšie sumy, než 50 EUR. V takom prípade sa vyplatené sumy nižšie než 50 EUR do nasledujúceho kalendárneho štvrťroka v evidencii neprenášajú.
 9. Náklady súvisiace so zabezpečovaním a vyplácaním Podpory v prospech Združení znáša Prevádzkovateľ.
 10. Pokiaľ z dôvodov na strane Združenia vzniknú Prevádzkovateľovi zvýšené náklady súvisiace s opakovaným pokusom o vyplatenie Podpory, a to najmä z dôvodu chybných alebo neúplných údajov, ktoré malo Prevádzkovateľovi poskytnúť Združenie, môže byť výška vyplácanej Podpory znížená o náklady spojené s jej opätovným vyplatením na účet Združenia. Prevádzkovateľ je oprávnený započítať si jeho zvýšené náklady voči vyplácanej Podpore v prospech Združenia.
 11. Nárok na vyplatenie Podpory v prospech Združenia mu vzniká až po tom, ako bude od príslušného Obchodu na bankový účet Prevádzkovateľa pripísaná príslušná časť z ceny Nákupu v jej plnej výške, stanovenej v osobitnej zmluve uzavretej medzi Prevádzkovateľom a Obchodom. Združenie vyhlasuje, že si je vedomé osobitostí právneho režimu a podmienok plnenia pri uzatváraní zmlúv na diaľku (ktorými sa realizuje Nákup a k uzavretiu ktorých dochádza medzi Podporovateľom a Obchodom), ktoré v plnej miere berie do úvahy a v súvislosti s realizáciou jeho práv akceptuje. Združenie si je vedomé najmä skutočnosti, že z dôvodu zákonnej možnosti Podporovateľa (ktorý má vo vzťahu k Obchodu postavenie Spotrebiteľa) odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku budú Obchody poukazovať dojednané časti z ceny Nákupu až po uplynutí doby, v ktorej má Spotrebiteľ právo od zmluvy uzavretej na diaľku odstúpiť a žiadať vrátenie zaplatenej ceny za Nákup. S takýmto postupom Združenie vyjadruje bezvýhradný súhlas.
 12. Prevádzkovateľ je oprávnený vyplatiť Združeniu Podporu aj skôr, ako vznikne Združeniu nárok na jej vyplatenie podľa predchádzajúceho bodu, a to na základe Obchodom potvrdenej informácie o realizácii konkrétneho Nákupu, pri ktorom Podporovateľ označil Združenie ako prijímateľa Podpory. V prípade, ak ale Prevádzkovateľovi nebude zo strany Obchodu skutočne vyplatená vopred dojednaná časť z ceny Nákupu, z ktorej už Prevádzkovateľ Združeniu Podporu predčasne vyplatil, je Prevádzkovateľ oprávnený započítať vopred vyplatenú sumu Podpory voči inej Podpore z iného Nákupu, pri ktorom bolo príslušné Združenie označené Podporovateľom. Prevádzkovateľ je taktiež oprávnený požiadať Združenie o vrátenie vopred vyplatenej sumy Podpory, v ktorom prípade je Združenie povinné bezodkladne Prevádzkovateľovi túto sumu na jeho bankový účet vrátiť. S uvedeným postupom Združenie výslovne súhlasí.
 13. O a) nepriradení Podpory z konkrétneho Nákupu v prospech Združenia (jeho nezaevidovaní v Konte Združenia), b) nesprávnom vyčíslení Podpory z konkrétneho Nákupu (zaevidovaní inej výšky Podpory z Nákupu, ako Združeniu patrí podľa ods. 1. bodu 2.2. týchto VOP) alebo c) nesprávnej výške úhrady Podpory z Nákupov v príslušnom období sa Združenie zaväzuje písomne informovať Prevádzkovateľa najneskôr do 3 pracovných dní po takomto zistení (subjektívna lehota). Združenie je však oprávnené reklamovať vady podľa predchádzajúcej vety písm. a) a b) najneskôr do 30 dní od realizácie Nákupu a podľa písm. c) najneskôr do 30 dní od pripísania nesprávnej výšky Podpory na bankový účet Združenia (objektívna lehota). Márnym uplynutím lehôt na reklamáciu podľa tohto odseku nároky Združenia z vadného plnenia Prevádzkovateľa zanikajú. Správnosť priradenia a vyčíslenia Podpory z konkrétneho Nákupu, ako aj správnosť výšky úhrady Podpory sa Prevádzkovateľ zaväzuje bezodkladne preveriť a o výsledkoch preverenia Združenie písomne informovať. V prípade zistenia vád sa tieto Prevádzkovateľ zaväzuje bezodkladne odstrániť.
 14. V prípade, ak a) v priebehu záručnej doby, vzťahujúcej sa na Nákup, dôjde k oprávnenej reklamácii výrobku, tovaru alebo služby, z titulu ktorej vznikne Obchodu povinnosť vrátiť Podporovateľovi cenu Nákupu a/alebo b) z akéhokoľvek dôvodu bude Prevádzkovateľ zaviazaný vrátiť Obchodu uhradenú časť ceny z Nákupu, Prevádzkovateľ tieto skutočnosti zobrazí v Konte Združenia ako zápornú položku so stručným vysvetlením. V takýchto prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený započítať vyplatenú Podporu z predmetného Nákupu voči inej Podpore, určenej pre Združenie z titulu iného Nákupu. Prevádzkovateľ je taktiež oprávnený požiadať Združenie o vrátenie vyplatenej sumy Podpory z predmetného Nákupu, v ktorom prípade je Združenie povinné bezodkladne Prevádzkovateľovi túto sumu na jeho bankový účet vrátiť. S takýmto postupom Združenie výslovne súhlasí.
 15. V prípade, ak a) Združenie zanikne bez právneho nástupcu, b) Združenie odmietne Podporu alebo ak c) nie je možné Podporu Združeniu napriek vykonaniu všetkých potrebných úkonov zo strany Prevádzkovateľa vyplatiť z iných dôvodov po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov od vzniku nároku na jej vyplatenie, Prevádzkovateľovi zaniká povinnosť vyplatiť túto sumu v prospech Združenia a príslušná suma Podpory sa stáva vlastníctvom Prevádzkovateľa, ktorý je oprávnený s touto sumou naložiť podľa vlastného uváženia.
 16. Združeniu, ktorému bola zrušená registrácia, nezaniká nárok na výplatu Podpory, ktorú má evidovanú vo svojom Konte, vedenom v Dobromate. Tieto prostriedky budú Združeniu vyplatené v najbližšom termíne na to určenom, podľa podmienok dojednaných v týchto VOP.
 17. Pokiaľ dôjde z akéhokoľvek dôvodu k zrušeniu registrácie Združenia a prostriedky na účte Združenia vedenom v Dobromate nedosahujú hodnotu, ktorá je minimálna pre vznik nároku na ich vyplatenie (50 EUR), bude Združeniu vyplatená Podpora, krátená o 5 EUR. Ak bude celková výška Podpory na Konte Združenia nižšia ako 5 EUR, Prevádzkovateľ nie je povinný túto sumu Združeniu vyplatiť a nárok na výplatu Podpory Združeniu zaniká.
 18. Ustanovenia bodov 15, 16 a 17 sa použijú primerane aj v prípade ukončenia služby Dobromat na základe rozhodnutia Prevádzkovateľa.
 19. Za splnenie daňových a odvodových povinností podľa osobitných právnych predpisov zodpovedá Združenie vo vlastnom mene.
 20. Prevádzkovateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia rozhodnúť o možnosti vyplatenia bonusových finančných nárokov – tzv. motivačných bonusov, ktoré nepochádzajú zo zrealizovaných Nákupov. Za týmto účelom môže Prevádzkovateľ vyhlásiť súťaže o finančné výhry. Podmienky súťaže Prevádzkovateľ zverejní najneskôr súčasne so zverejnením oznamu o súťaži.

3. Právne vzťahy s Návštevníkom a Podporovateľom

V skratke: Registrácia a využívanie Dobromatu sú bezplatné. Samotný nákup tovaru/služby prebieha na stránkach jednotlivých obchodov. Dobromat zabezpečuje iba poskytnutie podpory združeniu, ktoré podporovateľ určil. Podporovateľ môže u prevádzkovateľa reklamovať nesprávne určenú podporu.

 1. Návštevník aj Podporovateľ (ďalej len „Používateľ“) sú si plne vedomí toho, že v službe Dobromat nedochádza k uzatvoreniu zmlúv o Nákupe. Zmluvy o Nákupe uzatvára Používateľ priamo s príslušným Obchodom, pričom Prevádzkovateľ prostredníctvom Dobromatu iba zabezpečuje poskytnutie vopred určenej časti z hodnoty Nákupu v prospech Združenia, ktoré Používateľ pred jeho Nákupom označí v Dobromate.
 2. Používateľ si je vedomý skutočnosti, že Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť ani nepreberá žiadnu záruku za akosť, kvalitu, množstvo, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť výrobkov, tovaru alebo služieb ponúkaných Obchodom, ako ani za vybavovanie ich reklamácií.
 3. Pokiaľ sa Používateľ rozhodne v Dobromate zaregistrovať, je povinný pravdivo a úplne vyplniť všetky údaje Žiadosti o registráciu (registračného formulára) označené Prevádzkovateľom ako povinné. Registrácia a využívanie služieb Dobromatu sú bezplatné, pričom pri registrácii a využívaní funkcií Rozšírenia je zakázané používať jednorazové e-mailové adresy založené len za týmto účelom.
 4. Po spracovaní Žiadosti o registráciu Prevádzkovateľom bude Používateľovi na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii doručená e-mailová správa s inštrukciami na potvrdenie vlastníctva emailovej adresy, ktoré je nevyhnutné pre prihlásenie používateľa, úspešné ukončenie registrácie a aktiváciu Konta Používateľa, v ktorom bude mať Používateľ k dispozícii údaje o zrealizovaných Nákupoch a Podporách, ktoré Používateľ priradil konkrétnym Združeniam.
 5. Registrácia Používateľa nie je podmienkou pre to, aby bola Združeniu vyplatená Podpora podľa týchto VOP, registrácia je založená na výlučne dobrovoľnom princípe.
 6. Registráciou a aktiváciou Konta Používateľa získa Používateľ vytvorenie vlastného Konta, v ktorom bude mať prístup k dodatočným informáciám a výhodám podľa aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa, napr. bude mať evidenciu svojich Presmerovaní a Nákupov, realizovaných cez Dobromat, informáciu o výške Podpory zvolenému Združeniu a pod.
 7. Návštevník, ktorý chce poskytnúť Združeniu Podporu zo svojho Nákupu, vyberie z ponuky v Dobromate Obchod, v ktorom chce nakupovať, výberom z vyrolovaných Obchodov pri kolónke „Nákupom v“, kliknutím tlačítka umiestneného pod bannerom príslušného obchodu „Vybrať pre nákup“, následne priradí k Obchodu príslušné Združenie z vyrolovaných Združení pri kolónke „Podporím“, resp. kliknutím tlačítka umiestneného pod bannerom príslušného združenia „Podporiť nákupom“ a nakoniec klikne na tlačítko „Začať nákup“. Od tohto momentu je Návštevník presmerovaný na internetovú stránku ním zvoleného Obchodu, na ktorej môže za tam stanovených podmienok realizovať Nákup. Na Nákup sa budú vzťahovať Všeobecné obchodné podmienky Obchodu, zverejnené na jeho internetovej stránke.
 8. V prípade, ak má Používateľ nainštalované Rozšírenie, nemusí pred realizáciou Nákupu navštíviť Dobromat, nakoľko možnosť označiť Združenie ako prijímateľa Podpory z ceny Nákupu mu ponúkne Rozšírenie pri návšteve stránky Obchodu. Voľbu Združenia Používateľ potvrdí tlačítkom „Venovať“, prebehne Presmerovanie a následne môže Používateľ realizovať svoj Nákup.
 9. Používateľ môže kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa o zrušenie registrácie prostredníctvom príslušného formulára v Dobromate alebo zaslaním e-mailu na adresu info@dobromat.sk Zrušenie registrácie mu bude potvrdené e-mailom. Zrušenie registrácie nemá žiaden vplyv na zrealizované Nákupy Používateľa.
 10. O a) nepriradení Podpory z konkrétneho Nákupu v prospech Združenia (jeho nezaevidovaní v Konte Podporovateľa), ako aj o b) nesprávnom vyčíslení Podpory z konkrétneho Nákupu (zaevidovaní inej výšky Podpory z Nákupu, ako Združeniu patrí podľa ods. 1. bodu 2.2. týchto VOP) sa Podporovateľ zaväzuje písomne informovať Prevádzkovateľa najneskôr do 3 pracovných dní po takomto zistení (subjektívna lehota). Podporovateľ je však oprávnený reklamovať vady podľa predchádzajúcej vety najneskôr do 30 dní od realizácie Nákupu (objektívna lehota). Márnym uplynutím lehoty na reklamáciu podľa tohto odseku nároky Podporovateľa z vadného plnenia Prevádzkovateľa zanikajú. Správnosť priradenia a vyčíslenia Podpory z konkrétneho Nákupu, sa Prevádzkovateľ zaväzuje bezodkladne preveriť a o výsledkoch preverenia Podporovateľa písomne informovať. V prípade zistenia vád sa tieto Prevádzkovateľ zaväzuje bezodkladne odstrániť.
 11. V prípade, ak a) v priebehu záručnej doby, vzťahujúcej sa na Nákup, dôjde k oprávnenej reklamácii výrobku, tovaru alebo služby, z titulu ktorej vznikne Obchodu povinnosť vrátiť Podporovateľovi cenu Nákupu a/alebo b) z akéhokoľvek dôvodu bude Prevádzkovateľ zaviazaný vrátiť Obchodu uhradenú časť ceny z Nákupu, Prevádzkovateľ tieto skutočnosti zobrazí v Konte Podporovateľa ako zápornú položku so stručným vysvetlením.

4. Právne vzťahy s Obchodmi

V skratke: Podmienky spolupráce s obchodmi upravuje samostatná zmluva a obchodné podmienky.

 1. Výber konkrétnych Obchodov zapojených do služby Dobromat je vo výhradnej kompetencii Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ spolupracuje výlučne s Obchodmi, ktoré považuje za slušné, a ktorých stránky nemajú nevhodný obsah. Prevádzkovateľ však za obsah týchto stránok a ani za splnenie povinností Obchodu z Nákupu voči Podporovateľovi neručí ani nezodpovedá.
 2. Nákup sa realizuje výlučne na základe zmluvného vzťahu medzi Podporovateľom a Obchodom.
 3. Uvedenie Obchodu na internetovej stránke Dobromatu je forma reklamy, pričom priestor (rozsah), forma a podoba sprostredkovania tejto reklamy na internetovej stránke Dobromat závisia výlučne na Prevádzkovateľovi, ibaže by z osobitnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Obchodom vyplývalo výslovne inak.
 4. Podmienky spolupráce medzi Obchodom a Prevádzkovateľom sú upravené samostatnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré budú podnikateľskému subjektu, majúcemu záujem o zapojenie sa do služby Dobromat a spoluprácu s Prevádzkovateľom, poskytnuté na základe osobitnej žiadosti.
 5. Spolupráca medzi Prevádzkovateľom a Obchodom môže byť dojednaná aj na základe osobitnej hromadnej zmluvy, ktorú uzatvára v mene Obchodu, resp. viacerých Obchodov iná, Obchodom poverená osoba.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo použiť prezentácie výrobkov, tovarov a služieb Obchodov aj na iných webových platformách a reklamných systémoch, s čím Obchod výslovne súhlasí, pričom na právne vzťahy medzi Obchodom a Prevádzkovateľom sa budú vzťahovať ustanovenia týchto VOP.

5. Osobitné ustanovenia o marketingovej spolupráci

V skratke: Súhlasíte s odberom newslettera a dávate nám súhlas na použitie poskytnutých informácií.

 1. Návštevník, Podporovateľ a Združenie, ktorí sa v Dobromate zaregistrovali (ďalej len „Zaregistrovaná osoba“), žiadajú a súhlasia s tým, aby Prevádzkovateľ na kontaktné adresy, ktoré budú uvedené pri registrácii, alebo ktoré budú neskôr v Konte Zaregistrovanej osoby na základe jej žiadosti aktualizované (t. j. aj prostredníctvom elektronickej pošty), zasielal informácie komerčnej komunikácie podľa ustanovenia § 2 písm. d) zák. č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Tento súhlas môže Zaregistrovaná osoba kedykoľvek odvolať, a to zaslaním e-mailu na adresu info@dobromat.sk alebo odhlásením sa z odberu v e-maile s takýmito informáciami.
 2. Zaregistrovaná osoba súhlasí s tým, aby jej Prevádzkovateľ v prípade potreby zasielal na kontaktné adresy, vrátane elektronickej pošty, tzv. systémové oznamy a iné informácie týkajúce sa riadneho využívania služieb Prevádzkovateľa. Zaregistrovaná osoba si je vedomá, že plnohodnotné využívanie služieb Prevádzkovateľa je závislé od včasného a úplného informovania v zmysle tohto odseku, pričom z odberu systémových oznamov sa Zaregistrovaná osoba odhlásiť nemôže.
 3. Združenie súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ pre vlastné potreby (napr. pre účely vlastnej propagácie, prezentácie, pre účely propagácie Dobromatu alebo iných aktivít Prevádzkovateľa) používal informácie a materiály, ktoré Združenie Prevádzkovateľovi dobrovoľne poskytlo pri registrácii, ako aj v následnej komunikácii (napr. názov a logo Združenia, vyjadrenia predstaviteľov Združenia). Prevádzkovateľ je najmä oprávnený označiť Združenie ako svojho zmluvného partnera, vrátane uvedenia výšky finančných príspevkov, ktoré pre Združenie zabezpečil. Forma a spôsob použitia uvedených údajov je výlučne na Prevádzkovateľovi, pričom Prevádzkovateľ je oprávnený s týmito údajmi oboznámiť aj verejnosť, a to formou a spôsobom, aké si sám zvolí.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený v Dobromate, v e-mailoch a v iných komunikačných kanáloch a propagačných materiáloch, určených aj tretím osobám, citovať vyjadrenia Združenia alebo akéhokoľvek jeho predstaviteľa o Prevádzkovateľovi alebo samotnej službe, ktoré boli obsahom komunikácie medzi Prevádzkovateľom a Združením.
 5. Združenie berie na vedomie, že v záujme úspešného fungovania služby Dobromat je informovať o novinkách Prevádzkovateľa aj osoby, ktoré sú odberateľmi informácií o novinkách Združenia (ďalej len „Odberatelia“). Za týmto účelom Združenie vykoná úkony potrebné k zabezpečeniu súhlasu Odberateľov s odosielaním informácií o novinkách Prevádzkovateľa a svojim Odberateľom bude zasielať aj informácie o novinkách Prevádzkovateľa bezodkladne po tom, ako mu budú tieto informácie od Prevádzkovateľa doručené.

 

6. Ochrana osobných údajov

V skratke: Udeľujete prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov.

 1. Prevádzkovateľ je prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZoOOÚ“).
 2. Dotknutá osoba dobrovoľne uvádza pri registrácii v Dobromate údaje nevyhnutné pre jej identifikáciu pri využívaní Dobromatu, ktoré umožňujú napĺňať ciele Dobromatu a previesť nevyhnutné operácie a úkony. Dotknutá osoba poskytuje Prevádzkovateľovi nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko, číslo telefónu, e-mailovú adresu. S poskytnutím, spracovaním a zhromažďovaním uvedených osobných údajov vyjadruje Dotknutá osoba bezvýhradný súhlas.
 3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré Dotknutá osoba zadala pri registrácii v Dobromate alebo poskytla pri vzájomnej komunikácii s Prevádzkovateľom. Účelom spracúvania osobných údajov je:
  • identifikácia Dotknutej osoby najmä pre účely jej priradenia ku konkrétnemu Nákupu,
  • správne doručovanie písomností, oznamovanie informácií, realizovanie a identifikácia platieb,
  • poskytovanie a využívanie služieb Dobromatu, ku ktorým Dotknutá osoba požaduje prístup,
  • spracúvanie vlastných štatistík a analýz pre interné potreby Prevádzkovateľa, najmä pre účely vylepšovania a skvalitňovania Prevádzkovateľom poskytovaných služieb,
  • plnenie povinností ustanovených zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
 4. V súvislosti s používaním Dobromatu Dotknutými osobami môže Prevádzkovateľ spracúvať aj iné informácie, napríklad adresu IP, pomocou ktorej sa Dotknutá osoba prihlasuje do služby Dobromat, dátum a čas prihlásenia, informácie získavané pomocou tzv. súborov cookies, zrealizované Nákupy a pod. Tieto údaje sú získavané buď náhodne, bez predchádzajúceho určenia účelu a prostriedkov spracúvania, bez zámeru ich ďalšieho spracúvania v usporiadanom systéme podľa osobitných kritérií a nie sú ďalej systematicky spracúvané, alebo ako nevyhnutné pre správne využívanie Dobromatu a skvalitnenie služieb poskytovaných Prevádzkovateľom.
 5. Dotknutá osoba si je vedomá, že bez poskytnutia osobných údajov nie je možné využívať všetky výhody Dobromatu. Prevádzkovateľ Dotknutú osobu informuje a Dotknutá osoba zároveň poskytuje súhlas s tým, že ňou poskytnuté osobné údaje môžu byť sprístupnené osobám, ktoré sa podieľajú na realizácii služby Dobromat, na príprave a realizácii informačných správ na základe súhlasu poskytnutého Dotknutou osobou.
 6. Dotknutá osoba vyhlasuje, že v zmysle ZoOOÚ súhlasí, aby Prevádzkovateľ spracovával jej osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, ako aj informácie o Nákupoch a výške poskytnutej Podpory pre konkrétne Združenia a/alebo údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti Prevádzkovateľa a aby ich spracovával vo všetkých svojich informačných systémoch. Dotknutá osoba udeľuje Prevádzkovateľovi tento súhlas dobrovoľne na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Dotknutá osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou. Pokiaľ z príslušného právneho predpisu nebude vyplývať inak, súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Prevádzkovateľovi a údaje budú následne vymazané.
 7. Dotknutá osoba udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním jej osobných údajov aj pre účely zasielania aktuálnych informácií o novinkách a iných marketingových a obchodných informáciách Prevádzkovateľa, ako aj pre účely interných analýz Prevádzkovateľa.
 8. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, spracováva ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb.
 9. Osobné údaje Dotknutej osoby budú spracovávané po celú dobu trvania jej registrácie v Dobromate. Ak bude registrácia zrušená, Prevádzkovateľ zabezpečí likvidáciu osobných údajov v zmysle ZoOOÚ.
 10. Dotknutá osoba môže Prevádzkovateľa písomne požiadať, aby boli bez zbytočného odkladu vymazané jej osobné údaje, pokiaľ neexistuje právny dôvod pre ich ďalšie spracovanie.
 11. Prevádzkovateľ osobné údaje nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou tých, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre plnenie povinností Prevádzkovateľa. Databázu osobných údajov Prevádzkovateľ chráni pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.
 12. Prevádzkovateľ upozorňuje Dotknutú osobu, že údaje o jej mene, priezvisku, adrese a e-mailovej adrese, ktoré poskytla pri registrácii v Dobromate, môžu byť za účelom ponúkania služieb poskytnuté spoločnostiam majetkovo alebo personálne prepojeným s Prevádzkovateľom. Nesúhlas s týmto poskytnutím je nutné vyjadriť písomne na e-mailovú adresu info@dobromat.sk.
 13. Na zaslanie pripomienok a otázok k ochrane osobných údajov a na kontakt vo veci výkonu zákonných práv Dotknutej osoby je možné použiť e-mailovú adresu info@dobromat.sk.

Poučenie:

Dotknutá osoba má práva najmä podľa § 28 ZoOOÚ.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať najmä:

 1. a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 4. d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u Prevádzkovateľa namietať voči:

 1. a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

 

7. Autorské práva

V skratke: Obsah webstránky Dobromatu je chránený právom duševného vlastníctva.

 1. Obsah webstránky Prevádzkovateľa, je chránený právom duševného vlastníctva, najmä podľa zák. č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, ako aj podľa ďalších právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Obsahom webstránky Prevádzkovateľa sa rozumie najmä ich obsahová platforma, textová časť, ilustračný a obrazový materiál, ich grafický vzhľad – dizajn a logická štruktúra, ako i ďalšie chránené prvky.
 2. Úpravy, zmeny, spracovanie, spojenie, adaptovanie, rozmnožovanie, verejné rozširovanie, verejný prenos alebo iné použitie časti alebo celého obsahu webstránky Prevádzkovateľa v akejkoľvek forme (podobe) a akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa, je výslovne zakázané, a to bez ohľadu na uvedenie či neuvedenie zdroja (ibaže sa jedná o oprávnené využitie niektorej zo zákonných licencií podľa zák. č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov).
 3. V prípade neoprávneného použitia autorského diela majú nositelia majetkových autorských práv nároky podľa ustanovenia § 58 a nasl. zák. č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

8. Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Zo zmluvných vzťahov založených z titulu realizácie služby Dobromat nevznikajú Prevádzkovateľovi voči akýmkoľvek tretím osobám žiadne osobitné povinnosti či záväzky, s výnimkou tých, ku ktorým sa týmito VOP výslovne zaviazal alebo tých, ktoré mu vyplývajú z kogentných ustanovení príslušných právnych predpisov.
 2. Podmienky a spôsob realizácie a propagácie služby Dobromat, ako aj doba jej trvania, je vo výlučnej kompetencii Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek službu Dobromat ukončiť.
 3. Návštevník, Podporovateľ a Združenie sú zodpovední za zachovanie dôvernosti a zabezpečenie ich prístupových údajov voči zneužitiu tretími osobami.
 4. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných Združeniu, Obchodu alebo Návštevníkovi a Podporovateľovi platí, že ak Prevádzkovateľ neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy (e-mailu alebo sms správy) na poskytnutú e-mailovú adresu, resp. telefónne číslo (mobil), pokiaľ z kogentných právnych predpisov nevyplýva inak, považuje sa táto správa (e-mail alebo sms správa) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných Prevádzkovateľovi (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú momentom odoslania potvrdenia o prijatí správy Prevádzkovateľom.
 5. V prípade písomných listových zásielok doručovaných prostredníctvom subjektu, ktorý má povinnosť zásielku doručiť (pošta) sa zásielka bude považovať za doručenú jej prevzatím zo strany adresáta. V prípade, ak zásielku adresát odmietne prevziať, bude sa považovať za doručenú momentom tohto odmietnutia. V prípade, že si adresát zásielku pri jej doručovaní neprevezme, bude sa považovať za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz (t. j. vrátenú zásielku na adresu odosielateľa). Zásielky doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby (napr. DHL, IN TIME, UPS, ...) budú považované za doručené momentom ich prevzatia adresátom zásielky. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby.
 6. Je výlučným oprávnením Prevádzkovateľa rozhodnúť akou formou a v ktorých prípadoch touto formou bude komunikovať so Združením, Obchodom alebo Podporovateľom a Návštevníkom (sms, e-mail alebo iný vhodný spôsob).
 7. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo zmluvy je neplatné, nevykonateľné alebo neúčinné (ďalej len „Problematické ustanovenie“), nemá takéto Problematické ustanovenie za následok neplatnosť, nevykonateľnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení VOP / zmluvy. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť Problematické ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným Problematickým ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia zmluvy.
 8. Právne vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia právnymi predpismi, platnými na území Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ postupuje pri plnení jeho povinností najmä v súlade so zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, a ďalšími právnymi predpismi. Rozhodným hmotným a procesným právom je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti s poskytovaním služieb v Dobromate budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike podľa práva SR.
 9. Iba v prípadoch, ak by zmluvným partnerom Prevádzkovateľa bol Spotrebiteľ, zmluvné vzťahy neupravené týmito VOP sa budú spravovať ustanoveniami Občianskeho zákonníka, vo všetkých iných prípadoch budú mať pred Občianskym zákonníkom prednosť ustanovenia Obchodného zákonníka.
 10. VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Prevádzkovateľa, pričom je možné do nich nahliadnuť aj v sídle Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia VOP rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na právne vzťahy súvisiace s využívaním služieb Dobromatu sa budú uplatňovať VOP platné v čase uzatvorenia zmluvy či registrácie alebo realizovania Nákupu (v prípade neregistrovaných Používateľov). Zmeny VOP nadobudnú účinnosť uplynutím siedmeho dňa od uverejnenia upravených VOP na Dobromate. Ak Združenie, Obchod alebo Podporovateľ nebude s vykonanou zmenou VOP súhlasiť, musí túto skutočnosť oznámiť Prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu info@dobromat.sk, a to najneskôr do 14 dní od zverejnenia zmenených VOP, v opačnom prípade sa bude mať zato, že so zmenenými VOP súhlasia. Vyslovenie nesúhlasu so zmenou VOP sa považuje za odstúpenie od zmluvy.
 11. Vykonaním registrácie, ako aj realizáciou Nákupu po označení Združenia a odkliknutím súhlasu so znením VOP na dobromat.sk potvrdzujete, že ste sa oboznámili s týmito VOP, rozumiete im, považujete ich za určité a zrozumiteľné a bezvýhradne s nimi v celom ich rozsahu súhlasíte.
 12. VOP v tomto znení sú zverejnené a účinné od 25. 07. 2017.

v Bratislave dňa 25. 07. 2017